Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. XVI. NO. i. AUGUST ion. 50 cents a year. Published Momhly. at St. Michael's- Fort Tonen. P. 0.. X. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTE?. AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTKN. 3C. DAK. CROW HILL, N. D. 

NORTH DAKOTA SINASAPA 

OPAPI OMNICIYE TANKA 

YUHAPI. 

July 14, oape 10 en sinasapa 
yamni dowan wocekiye (asssisted 
High Mass) econpi. Warpewo- 
keya ohna cekiyapi. tipiwakan 
wicakipi sni heon tankan wosna- 
pi econpi. 

Sinasapa denakeca oksantan- 
han ahi. Rev. Father Correy, 
Cando, N. D. etanhan; Rev. Au- 
gustine, O. S. B. Devil's Lake 
etanhan; Rev. McDonald. Michi- 
gan City, N. D. etanhan; Rev. 
Francis, O. S. B. Cannon Ball 
etanhan; Rev. John Pare, New 
Rockford, N. D. etanhan; Rev. 
Paul, O. S. B. Elbowoods, N. D. 
Rev. Justus, Crary, N. D. etan- 
han: Rev. Jerome Hunt, O. S. 
B. Fort Totten etanhan. Rev. 
Berne, Leeds, N. D. etanhan. 

Wiyotanhan sanpa hehan omni- 
ciye dowanpi qa Rev. Father Je- 
rome, O. S. B. omniciye tanka 
wocekiye on yurdoka. 

Qa Mazaska awanyaka wanji- 
na $625-00 yuha ohdaka. Hehan 
okaspe etanhanhan mazaska to- 
na mazaska awanyaka wanjina 
en ahipi kin ohdakapi: 

St. Michael's etanhan $ -35 
Paha Yamni 5 00 

Matoska, Inyabosdata, 22 05 

625 00 
Ataya $352-40 

Hehan trustee Joseph Matohi 
akta on kta iyececa Henry Zi- 
tkanakoyake pazo, John Ta- 
tankapa is Joseph Jackson ee 
kta iyececa pazo. Nakun Alex- 
ander Yankton Zuzuheca pazo. 
Alexander Yankton trustee — 
elected. Kagipaha en Hupahukokipapi 
trustee heca kta kagapi. 

Standing Rock etanhan Thomas 
Matoska akta trustee heca. 

Cannon Ball etanhan Samuel 
Wanbiihoksiia trustee heca. 

Paha Yamni etanhan Ataceya- 
mani trustee heca. 

H mtesa etanhan Itancan Ci- 
qana trustee heca. 

Elbowoods etanhan Anokasan 
trustee heca. 

Hehan mazaska awanyaka wan- 
jina kin he token econpi kinhan, 
wasake kta, Ign. Court cajeyate 
kta, Matoska nakun. 

Ign. Court — Okodakiciye ta- 
womnayepi etanhan 3 is ^ wioto- 
iyohi mazaska awanyake wanjina 
ekta yeyapi waste, pazo. 

Matoska — St. Joseph Tawomna- 
ye etanhan St. Mary yusakim 
wi nopa eca $5 00 yeyapi kinhan 
waste iyukcan. 

Nakun Haratowan hipi kin St. 
Joseph okodakiciye opapi qa he- 
ca on hipinaceca, becen heca on 
hipi kinhan iwicawangapi qa ija 
wanji etanhan mazaska awanya- 
ka wanjina okiya wanji karniga- 
pi waste. 

Ign. Court — Bishop wicayuha- 
pi hena iwicawangapi kta hehan 
econpi kta. j 

Tawacinhehomni— Tukte etu 
kaesta omniciye tanka kinhan 
Father Jerome kicopi kinhan 
ekta ye kinhan kici . unyanpi un- 
kokihipi. 

Matoska — Itancan, taku wanji 
epin kta wacin, unkan weksuye 
sni. Wanna de mazaska wanjina ! 
wamnayan mayadustanpi heon 
wapaha okawinr amni kta wacin. j 
$7-58mnaye. 
Thomas Whitemouse — Itancan, eya mazaska awanyaka wanjina 
token econpi kinhan iyoptin kta 
he wanna nom cajeyad wicayasi 
qa he wanna wi wanji tonakna 
onpi cajeyatapi. Tuweron takun 
eyin kta iyececa cajeyad wicaya- 
si. 

Baptist Pierre — Ignatius Court 
cajeyate kin he iyomakipi sni, 
hecen econpi ehantans wancake 
ees mazaska awanyaka wanjina 
okiye hena erpewicayapi waste 
kelo. 

Ign. Court — Itancan, taku kin 
de tona cajeyatapi qa on inajin 
unyakiyapi iyecetu. 

Akicitanajin— Omniciye tawo- 
mnaye etanhan onpi kta keyapi 
kin hecetu sni. 

Frank Gates — Itancan, eya wi- 
wicasa nom taku cajeyad wica- 
sipi kin taku wasagya waeyapi, 
canke tonaken on naicijinpelo. 
Mitakuye, mis le ognayan awa- 
canmi tka yelo. Wi otoiyohi 
owanjila mazaska 10. kiconpi 
wastekelo. 

Joseph Matohi— Ign. Court ta- 
ku eye kin he owakiye do, token 
econpi kinhan womnaye wanjina 
kin wasake kta he? eyapi unkan 
Ignatius Court token wasake kta 
he cajeyata heon owakiye, na- 
kun Matoska, qa onmanpi hena 
token honke kte sni he ohna 
cajeyatapi. Heon Ign. Court 
owakiye ca nakun on najinunki- 
yapi kta eye kin he owakiye do. 

President John Twohearts — 
Ign. Court eye qon he de Crow 
Hill ohnayan econqonpi. 

Court cajeyate kin ^ 25 

Matoska cajeyate kin on wi 
wanji $5 00 32. 

Wapaha okawinr aye kte kin he 
e ohna yustanpi. Hehan Red Lake Minn, etanhan 
Haratonwan hipi kin ayustanpi 
kta dowanpi qa cekiye wicasipi, 
Haratonwan odowan ochde nom 
wica qa winyan yamni hena 
dowanpi qa wocekiye econpi. 
Nina tanyan skanpi. 

JULY 15, 1911. 

Oape nonpa hehan omniciye 
iyotanka odowan 19 ahiyayapi 
Zitkanakoyake wocekiye on 
omniciye yurdoka. 

Hehan President John Two 
Hearts— Minisa etanhan Hara- 
tonwan kin North Dakota okoda- 
kiciye en ope wicayayapi ktahe- 
cinhan he yamni ecen cajeyatapi 
kta qa hehan on wowiwange kte 
eya. 

Matononpa — Itancan, iyetoka- 
heya on token on awacinpi kin 
ohdagwicayakiyapi qa hehan 
eyapi waste. 
Hehan wanji wohdag sipi. 

Hehan Father Jerome, Red 
Lake, Minn, etanhan sinasapa 
wowapi qupi, qa bishop tawapi 
kin hecetuda qa omniciye tanka 
wicaqupi ehantanhans iyokipipi 
qa tanyan wicakuwapi kta oyaka. 
John Spears, (Haratonwan). 

Hehan Edward Printice, Hara- 
towan wan wohdake qa John 
Spears Haratowan koska ieska 
qa etoopteya Ignatius Court ie- 
ska oyaka. Qa Haratonwan kin, 
de omniciye tanka duhapi kin de 
iyecen Minisa kin ekta unyuhapi 
uncinpi; hecen hogan yatapi kta 
iyena unyupsicapi, qa canhanpi 
iyenakeca unkagapi unkokihipi 
kta naceca, eya. 

John Strait— Wanna ihdaotan- 
inpi tuwena yutokca kta iyecece 
sni, hecen hena taku econpi kin- 
han ija opapi kta iyowinwicaki- 
yapi iyecetu. WOCEKIYE TAEYANPAHA AUGUST 15, 11 pi kinha-n oyate wa- 1 hecon aupe do. Tuka unkiyepi 

qa Wakantanka woya- winyan wakanonyuzapi qes to- 

•vicakici on kte ! nan winyan wan ira unkayutapi | kinhan ta&u owasin waste kta. q* 

Thos. Whiternouse: Mitakuye- ! m 

■■ oawacm kin heon tohanya. 

j ka waawacamin kin epin kte do. j za 

Hekta tohanyanken unkupi kin- kc fokiyapi e< 

laskinyam qa dakiciye etanhan mazaska 5 nais 
10 Father Jerome yekiyapi eca 
oparte wan yewicakiya eeee, he- 
cen on wamnayan wan on kinhan heceena wasteye do. 
?anna winyan. wan unyu- :;itanajin; Joseph Matohi 

m kici ocisicaoi qa owo- ! owakiye do. Unkive wana oOcts deta. crrmiyan rein i erpeyapi qa wakankiciyuzapi pi kin he okna eqes hecetu sni; 
i wayawa on j yujujupi ecee do. I ecin tona wowapi onspepi kin to- 

ksapapi kte j Henry Zitkanakoyake: Wiea ksa t.uwa icu keyas wanmdake 
rasicuna kin ' kin eeeena qin imkiyapi, tuka! kte ecinpe do. Hecen tona icu pi 
s do. }iehan j winyan kin ija qin wicakiye kta sni iye iyatayena ikikeupi kin pa owa- waem ye ao. waste qs 

■I. He- j Wicasta wakan k in token owi- unronpi 
b&pewi- cakiyapi iyececa he? ignati 

ipi. un-j Frank Gates: Wicasa wakan I ken ecoi 
anoedo. | oie anawicongoptanpi on unkita- he? eyar 
•ece qon i kuyepi wanji gji tanyan unpe lo. i Al 

.uya w.a- taku iyounkioipi qoel hena ohnaijin'a wa in na- >urt: Eyanpaba to- <in hena owan- n tu- 1 r.aKi: okna e edo. 
Ake woiwange N tanyan skanpi, unk 
inhan toka hunke sni 
n he makoce leupi » tanyan oiye anag 
i he tanyan okiya ?ce e ao. 

field: Ev EdWltrtgO- 

% iyoptapi; 
i eca yu- :loke yuha- 1 yaka ! pi, neeen oihanne ekta wiconi j topana hemaca. iakuecaonwaa 
■ynhapi taku iksam ciyapi kta. qa okar- 

President: Siua^apa wocekiye nirciyapi kta on wahi sni. tuka 
anpaha kin token econpi niyepi on wah\ 
:i wasake kta j woknakapi hena nawaron kta na 

Joseph Tawacinhehornni: Si- ■: owakihi kinhan wanji weksuye 
nasapa Wocekiye Taey anpaha I kte wacin. Ey anpaha he wan- 
taku oyaka ota, tuka taku p-aki- 1 mdaka ecee qa dena ecanonpi kta 
anke do. Ecen econpi kin- kin wanmdaka ecee; unkan naka 
han hee, token econpi Kta keun- j wanji eajeyatapi unkan nina can- 
keyapi kes econqonpi sni ye do. Itemawaste. Micinca hena rniye 
n wasake kta token ina;jin | tukte okna tanyan unpi kta na 
kte sni ohnaya'n econpi kinhan j yapi kte kin hena onspewicawaki- 
V T e hecen token | he ounkiyapi kte do. Tona wo- 1 ya, qa nakun wocekiye tohan van 
i kte ecinpi, qa cekiye opapi kin. nakun wanya- iowakarniga hehanyan onspewi- 
wieiwankam na- 1 ka okihi sni esta, owasin kaspapi i e-iwakiye. Unkan den wahi kin 
den eeeena sni. ! en yeyapi kinhan he ohna wasake | taku sdonwaye sni ota nawaron 
kta. q a bena on nim 

Joseph Matohi: Owasin ope- j hena taku waste 
J untonpi ' kinhan wasake kte do. j jye'een wacir nld 
lEyanpaha kin ue inajin tuka ! yayapi, qa ake 1 etvta Pect 
token ecc ,yavapi; taku wica- on tka kicopi qa kage do. Hecen j watani wan wohdaka: : 
wocekiye opapi owasin opeya- j r ,i kin lipiwakan kin cis 1 
tonPi kinhan heon wasake kte | unka°"api qa iyotaniye 
qa iyopte kte do. Hecen de on skanpi.. qa kitanr iyohiu 
unyuwicakao: kte. tona wocekiye i Oa, wkc- dehan rdarda w :api km BIN ASAP A WOCEKIYE TAEYANPAHA AUGUST 15, 1911. # President; Naronpo. Mazaska 
awanyaka wanjina kin hetanhan 
token iyecetu kinhan on owica- 
kiyapi kta nom okiciyapi. 
Owicakiyapi cinpi 98. 
Cinpi sni 5. 

Tonakeca kta iyececa hecinhan 
tuwe keceyas. 

Ig. Court: Itancan. Trustees 
hena wicoran tawapi. Heon he- 
nawicayecu kta iyececa wapazo. 

Jos. Matohi okiye, Zitknako- 
yake nakun okiye. 

De ehantuna rein Rt. Rev. 
Bishop Wehrle, O. 8. B. hi. 

Wicoie tonana eya qa I. Court 
ieska oyaka. Bismarck en waa- 
wanhdaka kin he miye. Wica- 
sta den wanciyakapi kin cante- 
waste. Inyanbosdata', Inyanwa- 
kagapi hena awanwicamdaka qa 
qa hena micinca, qa waniyetu 
tona is Devil's Lake den waun 
qa ota sdonwicawaya, heon hena 
wastewicawakida. Heon haran- 
na kinhan nicipi waun wacin he- 
on wahi. 

Trustees. 

Canhdeskaciqana, Felix Little, 
Th. Matoska, Samuel Eagleboy, 
Atateyamni Tinazipe, 
Itancanciqana Kangiwanagi qa 
Anokasan — Capakute. 

Mawatani rdarda 
8 $40. 00 wicaqupi cinpi, 
4 30 00 hecen ohiya. 
Cekiyapi qa ayustanpi. Htayetu hehan Yatkesni Oko- 
dakiciye mniciyapi. JULY 16. 

Oape 10 hehan qa yamni owan- 
jina cekiyapi, Rev. Fath. Jerome 
wahokonwicakiya; ayustan he- 
han Rt. Rev. Bishop Wehrle O. 
S. B. ija wahokonwicakiya qa 
nina tanyan wahokonwicakiya. 

Oape 2, P. M. hehan St. Ma- 
ry okodakiciye omniciye yuhapi. 
Crow Hil] en winy an itancan Ia- 
wastewin wohdagwicakiya. 

St. Michael's etanhan Louisa 
Sagye wohdaka. 

Fort Yates etanhan, Cannon 
Ball etanhan, Pahayamni etan- 
han, Kanpeskadutawin wohdake. 

Elbowoods etanhan Padani 
winyan wan wohdake, nakun 
Hantesa etanha.n wohdake. 

Dena wohdakapi esta wowapi 
kage kin en yanke sni. 

Wayawa Oti Tanka etannan: 
Omniciye toka kariyeyapi kin en 
owapa ye, tohan cantemasice na 
woakipa awakipa ecanna yus en 
amaupina wowahokonkiye waste 
kin naron mayanpi ececa ye. Qa wawiyutanye unkeyapi eca iwa- 
rteundapi sni qa ekta owasin 
iyayape, ca kuya winyan wan 
wohdake kin he wicake. Oyate 
matokca esta den waun kin heon 
en opeya waunye. Cancega ka- 
bupi eca ekta owasin opapi na 
wacipi, eya mis eya madakota 
heon wowaci wastewadaka tuka 
wocekiye owape kin, hetanhan 
aiciciya owape qa wowaci hena 
amdustan ye. 

Hehan dowanpi qa cekiyapi. 

Anpetuwastewin: Eya mita- 
kuyepi. mdokehan heci omniciye 
tanka ekta unkipi qa omniciye 
sdonyanpi sni tuka omniciye tan- 
ka qin awicaunhdipi ye, unkan 
wanji kici wamnayan makagape, 
unKan nina cante wasteye oma- 
sike qon Wakantanka ihukuya 
rtawakini kta ecanmi ye, qa opa- 
winge sanpa mnawaye, qa hena 
tohanyan iyonihipi kte sni nace- 
ca esta tohanyan iyonihipi kin- 
han nicupi kte. 

Jos. Tawacinhebomni: Wo- 
mnaye hena oyate okihi unyanpi 
ce. eya. 

Hehan tokantanhan ahi kin 
hena owicakiyapi. 

Hehan Rt. Rev. Bishop Wehrle 
owaKeya kin en hi qa:— Tunkan- 
sina ti kin hetanhan katinyan 
deci wahi. qa tunkansina kici 
wowahdaka qa Dakota kin wa- 
stewicakida, keya, qa heon mis 
eya Dakota kin wastepi qa wasi- 
cun wicoran ohna waste ayapi 
owakiyaka; kici wowahdake 
manke cin econhan Pope Smasa- 
pa Ateyapi kin he kici awawica- 
cin manke. Tunkansiuayanpi 
kin he wicasta tancan tanka qa 
wasaka, qa miniwanca ohute 
itanonk hehanyan wicasta onpi 
kin hena owasin cinca wicaya qa 
hena owasin anagoptanpi; wica- 
sta woyawa tanka wikcemna sa- 
hdogan anagoptanpi qa oiye on- 
pi; wowasake yuha hena maka 
akantu wowasake. Hehan Pope 
Sinasapa Ateyapi kin he wanna 
wicarca, waniyetu 76 henakeca 
qa maka akantu wowasake nica 
esta, maka akan wicasta woyawa 
tanka opawinge nom hena ana- 
goptanpi, qa oiye onpi. Tunkan- 
sinayanpi towasake kin isanpa 
wicanagi kin en wowasake yuha. 
he wocekiye en itancan Jesus 
Wanikiya eekiya on, waniyetu 
kektopawinge sanpa opawinge 
napcinwank isanpa onqa tohan- 
yan maka kin oihanke sni kin- 
han hehanyan ye kta. Hecen wi- 
casta waste qa citizen hecapi kta 
uncinpi kinhan nina wicoran econqunpi kta, hecece kinhan 
hena on isanpa Wakantanka on 
unyawastepi kta. 

Hehan ake wica mniciye pyo- 
tanka, qa tokata tukte en omni- 
ciye tanka yuhapi kta iyececa he 
iwohdakapi qa hehan odowan 
wan ahiyayapi qa Baptist Pierre 
Fort Yates etanhan kin omniciye 
wocekiye on yurdoka. 

President: Tuwe omniciye ki- 
co hi hecinhan ihdaotanin kta. 

Thomas Whitemouse: Miye 
heca hiyowahi. Dehantu kin 
omniciye unqunpi uncantepi on 
uncinpi, iwohdag unkupi na on 
omniciye oncinpe do. 

Edward Prentice. Red Lake, 
Minn, etanhan: Eya mijeya wi- 
coie tonana epa wacin. Eya oya- 
te okaspe etanhan wanciyakapi 
iyomakipi. Hecen maka akan 
woawacin wanjina wacinyuzapi; 
hecen taku unkakipapi eca 
owanjina canteunsicapi, Hecen 
maka akan waawanhdakapi kin 
he sinasapa kin ee; hecen tona 
sinasapa onpi kin he tarcaskana 
heepi qa hena owasin sinasapa 
awanwicayakapi kin hee, hehan 
taku wanji epe kta wacin. Hecen 
okodakiciye nitawapi en ounpapi 
iyowinunyakiyapi kin icantema- 
waste. Hehan omniciye tanka 
duhapi kin he inunpa kinhan un- 
kitamakocepi ekta unyaqupi un- 
cinpi. Owasin cantewasteya na- 
pe ciyuzape do. 

Matononpa; Cannon Ball N. 
Dakota cansasa kin heca candi 
icahiyapi heca onkico wahi. 

Mitakuyepi, naronpi taku wanji 
epe kte do. Hewa eya omniciye 
tan^a dapi. Oyate oieska ecekce 
wanna duhapi; hecen unkijeya 
tokata omaka kinhan he omnici- 
ye tanka kin unyuhapi kta un- 
pe do. Eya dehantu kin, wanna 
wocekiye on kitanna tanyan un- 
yankapi seca, wocekiye qa odo- 
wan hena yuieskapi heon kitan- 
na tanyan unqonpi ce. Eja un- 
tonnapi esta Wakantanka yuke 
cin wicaundapi. 

Mawatani: Eya hekta wani- 
yetu topa heehan den omniciye 
duhapi heehan den wahi on he- 
ehan Mawatani tomnana ounpa- 
papi kepe, tka dehan wanna wi- 
uncotapi, heon taku econqonpi 
kta eca owasin ounkiciyapi eca; 
heon omniciye tanka kin uncinpi. 

Watopana etanhan: Oyate he- 
ci unqunpi kin teriya unqonpi. 
Wi wanji eca sinasapa hi qa oape 
nonpa ecen on sna kinhda, ije 
omniciye huwe wahi on epe sni, 
tuka Hewa he owicawakiye kta on wahi. Eya omniciye tanka 
duhapi en waun kin icantema- 
waste. Eya anpetu kin de taku 
unhiwitayapi hecinhan he woce- 
kiye he onspeunkiciciyapi kta 
heon onwitayapi. Eya taku on 
unwitayapi he token unkihduwa- 
wastepi qa unkihduwasakapi he- 
on unwitayapi. Heon etanhan 
tohanyan wiconi kin de oihanke 
sni kin hehanyan de rtaunnipi 
kte. Hecen tukte omniciye tan- 
ka kte cin he makoce kin tanka- 
ya kin he Elbowoods etu kta un- 
cinpi. Hecece cinhan oyate ya- 
mnipi kin owasin ounkiciyapi kte 
Elbowoods en omniciye kte. 
Wanna St. Michael's, Crow Hill, 
Standing Rock omniciye tanka 
yuhapi, unkiye uncinpi. 

President yaotanin: Tuktanas 
kuciyena kinhan henaos erpeyapi 
kte qa ecen unmanpi kte do. 

Pahayamni 15 inajinpi. 

Minisa 130 

Cannon Ball 9 

Elbowoods 86 

Minisa 126 " 

Elbowoods 114 
Red Lake, (Minisa) Minn en, 
tokata July omniciye tanka yu- 
stanpi. MAZASKA AWANYANKA 
WANJINA. July 12, Fort Berthold etan- 
han, by John Butcher $18-00 

July 14, James Red Dog 
Hantesa etanhan 3 00 

July 14, Joseph Matohi 35 

July 14. Cetankokipapi 
Pahayamni 5 00 

July 14, Thos Whitebear 16 55 
July 14, " " 5 50 

July 14, " 
Omniciye Tankan wamnaye 7 58 

July 16, Winyan okodaki- 
ciye, Cannon Ball 5 00 

July 16, Omn. tanka en 

wamnayapi 2 25 

Ataya $668 • 01 

Padani tipi, rdarda ope- 

tonpi kta on qupi $30 • 00 

Wana denakeca en on $638-01 WAKANKICIYUZAPI. 
Fort Totten. 

July 11, John Good-Rainbow 
qa Louisa Green. 

July 13, Leander Tikanyan qa 
Theresa Red Horse. 

July 16, AloysiusBear qa Jean 
One House. 

July 25, Robert Enoch qa Em- 
ma Thomas. 1 RBEHHHHSHHV B1JNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA AUGUST 15, 1911. Miniawicakastanpi. 

Fort Totten. July 14, Sarah, July 4, 1911 en 
tempi, Jacob Abraham qa Julia 
Adams cunwintkupi. 

July 16, Andrew, July 16, 1911 
en tonpi, Joseph Jackson qa An- 
nie Omaninwin cincapi. BULL HEAD, S. D. 
July 29, 1911. 
Mitakolapi. 

Tokaheya taku wanji 
epin kte cin, Oklala kin omniye 
tanka luhapi kta ca wanciyakapi 
kte rein na waneinyakape lo. 
Yunkan wicasa nom wookiye un- 
kicagapi na he icante mawaste. 
Incin Jesus .lecel eye: Tona 
cante mahel onsiieilapi kin hena 
wicayawastepi. , marpiya woki- 
conze kin tawapi. Tona wookiye 
kagapi kin hena wicayawastepi, 
hena Wakantanka cinca ewicaki- 
yapi kta. Ho mitakuye, woya- 
waste saklogan kin' le wicasa 
nom tanyan ecaunkiconpi na he- 
on wowapi wakan kin le on wi- cisapi kte sni. Hecin hena etki- 
ya maunnipi kte na hakikta un- 
qunpi kte sni. Ehanna taku wan- 
yakapi eanna kaksanksan un- 
yankapi na sina wanka yeyapi 
na okilatatun esa. Hena ahaun- 
kiktapi kte sni. Lehan to kin 
iwastela tipiwakan wan etkiya 
maunnipi. Na nakun toketkiya 
wocekiye tautanhan canna- iwa- 
stela warwayela unyanpi maun- 
kihunnipi, incin taku tona econ- 
unsipi kin hena econqonpi kta. 
Jesus hecel eye lakas wotanin 
waste kin oyate owasin owicaki- 
yakapO'. Tuwa wicala kin mini- 
akastanpi kin he ni kta: tuwe 
wicala sni kin he yacopi kta. 
Heon taku keeyas econpi kin 
tanyan econpi kta iyececa. Le 
kiksuyapiye kola. Bull Head 
oyanke el omniciye tanka qon 
hehan omniciye okaspe torn (4) 
okiciyanpi na lecel econqonpi. 
Wicasawakan na Lakota tokiya- 
tanhan ahi kin ataya lenakeca 
un owicakiyapi ca blaotanin. 
Hehan mazaska opawinge sam 
sakowin on owicakiyapi. Yun- FARM SCHOOL, 

Fort Yates, N. D. 

July 25, 1911. 
Kolapila. 

Hekta May 21 qon hehan 
wakanheja ota Yutapiwakan icu- 
pi. Canke hehan Lucy Ringman 
opeya icu, na May 21. hetanhan 
wanna wayazanke May 30 qon 
hehan ake Yutapi wakan na sla 
wakan ko icu. June 1, na ake 
June 3, hena anpetu kin el ake 
Yutapiwakan icu. Wana anpetu 
wan ehake ca el hi June 4, kin 
el anpetuwakan canke lila wic 6 
ta el unhipina waceun^ficiciyapi, 
ehake rci nape unyuzapi, na rta- 
yetu kin el wanna tin kte canke 
wacekiye wicasi na wiyute na 
hehan te yelo. Hekta wi kin el 
letanhan wikoskalaka iwoklakapi 
Lucy Kingman he ee; Joseph Wi- 
casayatapika na Agnes Tacuwi- 
gnaka cunwintkupi. 

Joe. S. E. Pretense. 
Catechist. SISSETON AGENCY, S. D. 
July 18, 1911. tona wacinyan wicasa, Eyanpa- 
ha iyacupi kin wocekiye nitawa 
en. ate kici miyeksuyapi ni ecan- 
mi. Anpetu le misunkala maka 
akan irpemayin na iyayelo; wa- 
niyetu 17, sinasapa el wicoran 
iyuha glustan; canke wocante 
tinze wowalitake ko Wakantan- 
ka qu, canke Bible Johannes 14; 
1, 4. oiowan 5, ho iwahomayin 
iyaye lo, cante wasteya iyuskin- 
yan ikope sni iyayelo. Ho lena 
on Wakantanka weksuye okihi- 
ya waklustan yelo. Wani}^etu 5 
hehanyan yuha tka Wakantanka 
anpetu kiciyuhanskin na wana 
anpetu na oape tawa slolinye ki- 
ciciya heon igluwinya na iyc.kipi 
iciyelo, Ho hecetu welo. 
Nitakolapi 
Willie Little Dog. SOLEN, N. D. July 15, 1911. 
Mitakodapi. 

Hantesa en St. Joseph 
na St. Mary unpi ^kin etanhan 
dena wiconi onma ekta wooziki- 
ye en yapi. 

Miss L. Hairychin June 9, '11 
el ta. E TAT AN Tanka, Soath Na omniciye tanka km tuKte 
ohnahan niiciyapi kta wan wita- 
ya ai canna wokiciyakin Kta wan 
anapta kuwapi ca sni. Nahan- 
rcin wicasa wanjigji kakijapi 
' iyecel wocekiye opapi sni. Mi- 
takuyepi, tona Wakantanka Cin- 
hintku kin taku econ unsipi kin 
omniciye okaspe ciqala unqunpi 
kin ecel owotanla wowapi wakan 
kin oyate owicunkiyapi kta he 
tuweni anapta okihi sni. Incin 
Jesus nakun lecel eye lo: Heon 
etanhan taku tona ope nisipi km 
hena owasin opapo. Ta&u eyapi 
tuka iyecel econpi sni waqinpi 
tketke qinpi terika, hecel one 
yunpi wicasa tapeto akan akna- 
kapi tuka iye saste unyuntanpi 
kta tawatelyapi sni, na wicasa 
econpi kin owasin wanwicayaka- 
pi kta, heon econpi ecee. Wate- 
slaka tanka icicagapi na sina 
opapun klutonkapi ecee. Wotapi 
el oyanke wasteste cinpi na 
omniciye tipi kin okna wankal 
iyotankapi kta he wastelakapi 
ecee. Ho mitakuyepi, tokataki- 
ya tokel ni unyanpi kta heeinhan 
na nakun unnagipi kin iyounki- Eyanpatia, taKu wanji OKoda 
kiciye itokam waklaotanin kta 
wocin tka wai owakihi sni, iye- 
han micinca wan yuhapi heon. 
Unkan Wakantanka wakan qa 
wicasa otoiyohi awicatowan he 
wicawada, qa woiyopeye wan 
awakipa. Miniwakan yatke sni 
okodakiciye ed owapa qa tanyan 
waskan unkan anpetu wan ed 
woiwakiniye on miniwakan bda- 
tke unkan anpetu kin ed Wakan- 
tanka wakan kin iyopemayan 
waKciepa unkan wicasa iyecer-ci 
kdepa, tona epa eca : ena akde 
ey ece. Unkan heon dehan 
ohinni on makakija, Wakantan- 
ka itokam owewakanpica sni kin 
sdodwaya, hece wocekiye on 
iwacinciyapedo. Detan mihdu- 
was'oe kta e miciconze kte do; 
Wakantanka wowicake qa woko- 
kipe hece okodakiciye kin ed to- 
na wowicake yuhapi sni kin hena 
pikiyapi waste' yedo. Tona Wa- 
kantanka taokodakiciye ed wo- 
wicake yuhapi nicajepi kin ya- 
wasA pi nun we. 

Nitakodapi 
Paul Walker. ate wa n dr. irapj ia naunronpi, 

qa. isanpa taKu wanji iyounkipi 
Kin he South DaKota Congress 
Koecon Kin ounpapi kta yustanpi, 
de waniyetu ota unkuwapi wana 
ecetu kin on canteunwastepi. 
Congress woecon kin de on Da- 
kota oyate kin napatayus akici- 
yapi kte cin he waste. 

St. Joseph qa St. Mary okoda- 
Klciye tona de wandakapi kin- 
han Sisseton en okodakiciye wan 
onsika on kin wocekiye on unye- 
ksuyapi kta waciri. 

Moses St. John. CHERRY CREEK, S. D. 
July 2, 1911. 
Eyanpaha mitakola, le anpetu 
kin wocantesica terika mahiya- 
gle yelo, econhan wacinyan wi- 
casa na ins wicasa wiyukcanqon 
owasin abeya cimanieyaya, can- 
ke tuweni on sni. Hecel ate kici 
teri awakipa. Yunkan maka 
akan wicasa kin hena eepi sni 
tka, taku wacinunyanpi kin he 
owancaya on ce ecanmi na heon 
wowacinye wipe owasin iwekcu- 
na taku terike kin el wowalitake 
blu na ecel waglustan: na heon iyus 


cantemawaste, na ohinni woceki- 
ye en wicaweksuya eca. Mitaku- 
yepi, nis iyecen wocekiye nitawa 
en wicayeksuyapi kta wacin. 
Nape ciyuzapi. 
Joseph Little Chief. ANPETUWAKAN OWASIN 
CEKIYE YAPO! 

Wicasta ota miniawicakastanpi. 
Hena wocekiye opa icidapi, tuka 
tohinni woceKiye wanjina eyapi 
sni: hena icihnayanpi. Minia- 
unkastanpi kin en wakansica wi- 
coran owasin :rpeunyanpi, qa 
Wakantanka tawacin econqonpi 
kta unkiciconzapi. Heon anpetu 
wakan eca, cantewasteya tipi 
wakan kin ekta unkupi kta,. qa 
wowahokonkiye kin naunrdupi 
kta, qa Wakantanka tawacin kin 
sdonunyanpi kta, qa nakun wo- 
cekiye eyapi kin hena onspeun- 
kiciciyapi kta iyecetu. Ptenyena 
maka akan niunqonpi, hecen 
kikta po, najin wacin po; woce- 
kiye kin hena onspeiciciyapo; 
hecen nagi niyakiyapi kta. Na- 
gi wanjina unyuhapi, he wakan- 
sica ti en erpeyapi Kinhan terika.